Stowarzyszenie inicjatyw obywatelskich w Barczewie

STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH W BARCZEWIE

KRS 0000204112 , REGON: 519609191, NIP: 739 340 51 91
Stowarzyszenie powstało 11 sierpnia 2000 r. jako oddział Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Olsztynie.
Od 19.04.2004r. działa jako samodzielna jednostka.
Rok 2024 jest dwudziestym  rokiem samodzielnej działalności Stowarzyszenia w Barczewie.
Obecnie stan członków wynosi  30 osób.
Działalność SIO oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Celem SIO jest:

 1. Bezpośrednie oddziaływanie na czynniki warunkujące poziom życia społeczności miasta i gminy.
 2. Uczestniczenie w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu.
 3. Wyzwalanie i wzbudzanie aktywności jednostek i grup społecznych w zakresie podejmowania i realizacji przedsięwzięć promujących miasto i gminę w szczególności w zakresie rozwoju kultury, oświaty.

Cele te są realizowane poprzez:

 1. Wielorakie formy aktywnej współpracy z organami władzy samorządowej i administracji państwowej RP.
 2. Obronę konstytucyjnych praw człowieka i obywatela do godnego życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej potrzebujących.
 3. Wspieranie rozwoju i inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy.
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wspieranie rozwoju kultury tj. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.
 5. Publikowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących działalności SIO oraz promocji miasta i gminy Barczewo.
 6. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach oraz uczestniczenie w realizacji inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty.
 7. Organizowanie odczytów, prelekcji, sesji naukowych, wystaw, kursów, konkursów oraz wydawanie własnych publikacji.
 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 11. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
 12. Prowadzenie zbiórek publicznych, loterii fantowych.

Najważniejsze dokonania:

 • Najważniejszym zadaniem jakim zajmuje się Stowarzyszenie od początku powstania jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, który zorganizowaliśmy już po raz XXII.
 • Uczestniczyliśmy w obchodach Dni Barczewa promując organizacje pozarządowe.
 • Braliśmy udział w projektach „Herold” i „Działajmy Wspólnie” ,w wyniku których odbyła się Powiatowa Majówka Organizacji Pozarządowych, na której dokonano podpisania porozumienia NGO z poszczególnych gmin pn. „Świeć w Sieci”.
 • Organizowaliśmy Międzynarodowy Plener Malarski i wystawę poplenerową.
 • Współorganizowaliśmy wystawę malarstwa pt. „Artysta Chwilowo Nieobecny”.
 • Przeprowadziliśmy gminny konkurs rękodzieła artystycznego i zorganizowaliśmy wystawę.
 • Zorganizowaliśmy uroczystości związane z wręczeniem medalu „Senat Odrodzony 1989-1999”  przyznanego Szkole Podstawowej im Augustyny Wiewióry w Wipsowie.
 • Przeprowadzaliśmy dwa razy do roku we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie zbiórki żywności na terenie gminy Barczewo.
 • Byliśmy współorganizatorem ufundowania sztandaru dla Zakładu Karnego w Barczewie.
 • Organizowaliśmy Konferencję Powiatową Organizacji Pozarządowych.
 • Organizowaliśmy spotkania z parlamentarzystami.
 • W 2011r  w ramach realizacji zadań  Gminy Olsztyn stowarzyszenie zrealizowało zadanie „Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury poprzez  wydanie publikacji o Feliksie Nowowiejskim pt. „Mały Feluś wyrusza  w świat” ” .
 • Natomiast  w ramach realizacji zadań gminy Barczewo stowarzyszenie wydało płytę pt. Gmina Barczewo – zabytki, kultura, turystyka, zorganizowało spływ kajakowy, oraz konferencję szkoleniową dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Barczewo.
 • SIO wydało  publikację „Mały Feluś wyrusza w świat”  jako wydanie II poprawione.
 • Egzemplarze książki, trafiły do dzieci w trakcie uroczystego spotkania w  Szkole Podstawowej NR 1 w Barczewie w dniu 15.12.2011r.
 • W ramach realizacji innych  zadań  – „Świecowisko”  sfinansowaliśmy Koncert  Pamięci Marka Grechuty pt. „W moim  lesie.”  przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo.
 • Współpracowaliśmy z Zakładem  Karnym  przy organizacji obchodów 200 lecia Zakładu Karnego w Barczewie. W szczególności w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej więźniom politycznym walczącym o demokratyczną Polskę.
 • Tablica pamiątkowa została odsłonięta podczas uroczystych  obchodów 200 lecia Zakładu Karnego w Barczewie  w dniu 26 października 2012r.
 • Nadal kontynuujemy współpracę z Zakładem  Karnym  w Barczewie. W szczególności przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.
 • W 2014r w ramach realizacji zadań  Gminy Barczewo   zrealizowaliśmy projekty:  „Śladami Historii” i „Integracja środowisk pozarządowych”.
 • Celem głównym  projektu „Śladami Historii”  było podniesienie poziomu wiedzy historycznej mieszkańców gminy Barczewo. Zostało to osiągnięte poprzez przeprowadzenie gry terenowej i Wielkiego testu wiedzy o Barczewie.
 • Pierwsze wielkie testowanie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów odbyło się z okazji 650-lecia nadania praw  miejskich  naszemu miastu.
 • W ramach zadania „Integracja środowisk pozarządowych”   odbyła  się  w dniu 06.09.2014 Konferencja – Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Barczewo. Organizacje zaprezentowały swój dorobek w postaci wystaw i prezentacji.
 • Realizacja projektu „Integracja międzypokoleniowa”. W latach 2015, 2017, 2018.
 • W roku 2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymało nagrodę – statuetkę za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w VI edycji Konkursu Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur w kategorii usługi inne.
 • Organizacja i prowadzenie konferencji  szkoleniowych dla organizacji pozarządowych z  terenu gminy Barczewo.
 • Wydanie śpiewnika dzieł Feliksa Nowowiejskiego „Pieśń chóralna”.
 • Renowacja kapliczki przydrożnej w Ruszajnach.
 • Prowadzenie Kapituły Barczewianina Roku.
 • Przeprowadzenie w szkołach na terenie miasta i gminy Barczewo WIELKIEGO TESTU WIEDZY O BARCZEWIE pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” we współpracy z SP 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
 • Realizacja działań związanych z Rokiem Feliksa Nowowiejskiego w 2016r.:
  • Koncert Organowy Bogny Nowowiejskiej – Bielawskiej
  • Współorganicja Koncertu Oratorium „Quo Vadis” F. Nowowiejskiego w Barczewie
  • Przeprowadzenie Konkursu wiedzy o Feliksie Nowowiejskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Barczewo.
  • Jubileuszowe spotkanie dyrygentów wygranych XV edycji Festiwalu
  • Zorganizowanie koncertu „Testament Bolesława Chrobrego” Kantata Op. 48
 • W 2019r zorganizowaliśmy- Gminny konkurs wiedzy o regionie – „Warmia –   moja mała  ojczyzna”.
 • Zrealizowaliśmy projekt – Wielkanocne Zwyczaje – Konkurs plastyczny.
 • Zrealizowaliśmy projekt – Przywrócić dawny blask polichromii w kościele św. Anny w Barczewie
 • Zrealizowaliśmy projekt – konkurs- Powiat Olsztyński- „Z ekologią za pan brat”.
 • W 2019r zorganizowaliśmy XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego .
 • W 2020r przygotowaliśmy XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego- który ze względu na zagrożenie Covidowe nie odbył się .
 • W 2021r zorganizowaliśmy XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniach 14  – 16 .10 2021r .
 • W 2022r zorganizowaliśmy XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego   w dniach 2 – 4 .06 2022r.
 • W 2022r zrealizowaliśmy następne wydanie śpiewnika Pieśń niepodległa -Felix Nowowiejski.
 • W 2023r zorganizowaliśmy XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniach   25-26-27.05.2023r.  .
 • SIO w Barczewie wspiera działania   Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Barczewa,  organizując  stoisko kulinarne. Wyroby gastronomiczne i ciasta dostarczają firmy i wolontariusze około 60 osób  współpracujących z SIO w Barczewie.
 • SIO wydało w 2023r.  publikację „Mały Feluś wyrusza w świat”  jako wydanie III poprawione.
 • W ramach realizacji przedstawionych zadań SIO współpracowało  z wolontariuszami których liczba w zależności od potrzeb wynosiła od 60 do 200 osób.

 

Każdy z Państwa może wesprzeć działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich  przekazując darowiznę na cele statutowe w tym na realizację Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego przekazując darowiznę na nasze konto :

STOWARZYSZENIE  INICJATYW  OBYWATELSKICH
W BARCZEWIE

Ul. Juliusza Słowackiego 5
11-010 Barczewo

Nasze konto:

Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Barczewie
Nr 17  9343 1028 0000 0882 2000 0010

Dziękujemy darczyńcom za wpłaty.

Prosimy w tytule wpłaty wpisywać: „darowizna na cele statutowe”.

 

ZARZĄD SIO

Danuta Zielonka – Prezes

Krystyna Żygadło – Zastępca Prezesa
Wiesława Kołłątaj-Filipczak – Zastępca Prezesa
Zbigniew Stodolnik  – Sekretarz
Lech Krawczyk – Skarbnik
Grażyna Goliszek –  Członek Zarządu
Piotr Marzewski –     Członek Zarządu