Stowarzyszenie inicjatyw obywatelskich w Barczewie

Stowarzyszenie powstało 11 sierpnia 2000 r. jako oddział Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Olsztynie.

Od 19.04.2004r. działa jako samodzielna jednostka, stan członków wynosi  34 osoby.


Celem SIO jest:

 1. Bezpośrednie oddziaływanie na czynniki warunkujące poziom życia społeczności miasta i gminy.
 2. Uczestniczenie w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu.
 3. Wyzwalanie i wzbudzanie aktywności jednostek i grup społecznych w zakresie podejmowania i realizacji przedsięwzięć promujących miasto i gminę w szczególności w zakresie rozwoju kultury, oświaty.

 

Cele te są realizowane poprzez:

 1. Wielorakie formy aktywnej współpracy z organami władzy samorządowej i administracji państwowej RP.
 2. Obronę konstytucyjnych praw człowieka i obywatela do godnego życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej potrzebujących.
 3. Wspieranie rozwoju i inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy.
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wspieranie rozwoju kultury tj. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.
 5. Publikowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących działalności SIO oraz promocji miasta i gminy Barczewo.
 6. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach oraz uczestniczenie w realizacji inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty.
 7. Organizowanie odczytów, prelekcji, sesji naukowych, wystaw, kursów, konkursów oraz wydawanie własnych publikacji.
 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 11. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
 12. Prowadzenie zbiórek publicznych, loterii fantowych.

Najważniejsze dokonania:

 • Najważniejszym zadaniem jakim zajmuje się Stowarzyszenie od początku powstania jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, który organizujemy już po raz XVII.
 • Uczestniczymy w obchodach Dni Barczewa promując organizacje pozarządowe.
 • Braliśmy udział w projektach „Herold” i „Działajmy Wspólnie” ,w wyniku których odbyła się Powiatowa Majówka Organizacji Pozarządowych, na której dokonano podpisania porozumienia NGO z poszczególnych gmin pn. „Świeć w Sieci”.
 • Organizowaliśmy Międzynarodowy Plener Malarski i wystawę poplenerową.
 • Współorganizowaliśmy wystawę malarstwa pt. „Artysta Chwilowo Nieobecny”.
 • Przeprowadziliśmy gminny konkurs rękodzieła artystycznego i zorganizowaliśmy wystawę.
 • Zorganizowaliśmy uroczystości związane z wręczeniem medalu „Senat Odrodzony 1989-1999”  przyznanego Szkole Podstawowej im Augustyny Wiewióry w Wipsowie.
 • Od kilku lat przeprowadzamy dwa razy do roku we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie zbiórki żywności na terenie gminy Barczewo.
 • Byliśmy współorganizatorem ufundowania sztandaru dla Zakładu Karnego w Barczewie.
 • Organizowaliśmy Konferencję Powiatową Organizacji Pozarządowych.
 • Organizowaliśmy spotkania z parlamentarzystami.
 • W 2011r  w ramach realizacji zadań  Gminy Olsztyn stowarzyszenie zrealizowało zadanie „Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury poprzez  wydanie publikacji o Feliksie Nowowiejskim pt. „Felek wyrusza  w świat” ” .
 • Natomiast  w ramach realizacji zadań gminy Barczewo stowarzyszenie wydało
 • płytę pt. Gmina Barczewo – zabytki, kultura, turystyka, zorganizowało spływ kajakowy, oraz konferencję szkoleniową dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Barczewo.
 • Wydało  publikację „Mały Feluś wyrusza w świat”  jako wydanie II poprawione.
 • Egzemplarze książki, trafiły do dzieci w trakcie uroczystego spotkania w  Szkole Podstawowej NR 1 w Barczewie w dniu 15.12.2011r.
 • W ramach realizacji innych  zadań  – „Świecowisko”  sfinansowaliśmy Koncert  Pamięci Marka Grechuty pt. „W moim  lesie.”  przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo.
 • Współpracowaliśmy z Zakładem  Karnym  przy organizacji obchodów 200 lecia Zakładu Karnego w Barczewie. W szczególności w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej więźniom politycznym walczącym o demokratyczną Polskę.
 • Tablica pamiątkowa została odsłonięta podczas uroczystych  obchodów 200 lecia Zakładu Karnego w Barczewie  w dniu 26 października 2012r.
 • Nadal kontynuujemy współpracę z Zakładem  Karnym  w Barczewie. W szczególności przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Zbiórek Żywności. Przy realizacji zbiórek żywności współpracujemy z miejscowymi firmami.
 • W 2014r w ramach realizacji zadań  Gminy Barczewo   zrealizowaliśmy projekty:  „Śladami Historii” i „Integracja środowisk pozarządowych”.
 • Celem głównym  projektu „Śladami Historii”  było podniesienie poziomu wiedzy historycznej mieszkańców gminy Barczewo. Zostało to osiągnięte poprzez przeprowadzenie gry terenowej i Wielkiego testu wiedzy o Barczewie.
 • Pierwsze wielkie testowanie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów odbyło się z okazji 650-lecia nadania praw  miejskich  naszemu miastu.
 • W ramach zadania „Integracja środowisk pozarządowych”   odbyła  się  w dniu 06.09.2014 Konferencja – Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Barczewo. Organizacje zaprezentowały swój dorobek w postaci wystaw i prezentacji.
 • W ramach realizacji przedstawionych zadań SIO współpracuje  z wolontariuszami których liczba w zależności od potrzeb wynosi od 60 do 200 osób.
 • W roku 2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymało nagrodę – statuetkę za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w VI edycji Konkursu Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur w kategorii usługi inne.